Menu

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Dropship Academy

Dropship Academy BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73735884 en is gevestigd aan Jan de Kuijerstraat 20 (3404 GH) te IJsselstein.

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. Particulier: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf
 4. Opdrachtgever: het Bedrijf of de Particulier die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Dienstverlener.
 5. Dienstverlener: de natuurlijke persoon die diensten (op afstand) aan opdrachtgever aanbiedt, hierna: Dropship Academy.
 6. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Dienstverlener.
 7. Diensten: de diensten die Dropship Academy aanbiedt betreffen content, coaching, workshops en meer op gebied van dropshipping en e-marketing.
 8. Opdracht: de uitvoering van de overeenkomst door Dropship Academy terzake de door de Opdrachtgever aangevraagde diensten.
 9. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening waartoe Opdrachtgever opdracht heeft gegeven.
 10. De website die door Dropship Academy gebruikt wordt is https://dropshipacademy.nl

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Dropship Academy, elke overeenkomst tussen Dropship Academy en Opdrachtgever en op elke dienst en (digitale) producten die door Dropship Academy wordt aangeboden.
 2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Dropship Academy aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Dropship Academy is gepubliceerd zodat Opdrachtgever deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. De eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever en derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Dropship Academy is overeengekomen.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door Dropship Academy gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt.
 2. De aanbiedingen van Dropship Academy zijn vrijblijvend. Dropship Academy is slechts aan een aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen de opgegeven aanbiedingstermijn is bevestigd. Niettemin heeft Dropship Academy het recht een overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Dropship Academy gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Dropship Academy niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Dropship Academy niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod van Dropship Academy heeft aanvaard.
 2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Dropship Academy, zal Dropship Academy de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen. Elk aanbod is slechts geldig conform de in het aanbod vermelde termijn en voorwaarden, daarna kan Dropship Academy niet meer aan een Aanbod gehouden worden. Een aanbod vervalt ook indien de aangeboden dienst niet meer beschikbaar is. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een aanbod dat is komen te vervallen.
 3. Dropship Academy is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door Dropship Academy aan Opdrachtgever.
 5. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de abonnementen. Opdrachtgever heeft slechts eenmalig, op het moment van eerste aanschaffing, recht op enige restitutie indien en voor zover hij aantoonbaar voldaan heeft aan de niet-goed-geld-terug-garantie voorwaarden.
 6. Indien Opdrachtgever, een reeds bevestigde opdracht tot een workshop en/of training annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening gebracht bij Opdrachtgever. Daarnaast komt Dropship Academy het recht toe om tenminste 50% van de overeengekomen prijs zoals vastgelegd in de overeenkomst te vorderen indien de annulering tot één week voor de aanvangsdatum plaatsvindt. Ingeval van annulering vanaf drie dagen tot de aanvangsdatum, is Opdrachtgever gehouden om het volledig overeengekomen bedrag te vergoeden.
 7. Bij het annuleren van alle overige opdrachten is Opdrachtgever verplicht om de door Dropship Academy reeds gemaakte kosten te vergoeden alsmede een aanvullende schadevergoeding indien de door haar geleden schade dit bedrag overstijgt.

Artikel 5 – Duur van de overeenkomst

 1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Dropship Academy een overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze overeenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen.
 2. Zowel Opdrachtgever als Dropship Academy kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem/haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn/haar verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien Dropship Academy ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Opdrachtgever is niet gerechtigd om een overeenkomst van opdracht tussentijds op te zeggen. Indien Opdrachtgever de overeenkomst tussentijds opzegt is hij tenminste 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Welk bedrag vermeerderd kan worden met door Dropship Academy gemaakte kosten ten behoeve van reis- en verblijfkosten, alsmede kosten in het kader van de uitvoering van de overeengekomen opdracht, en een aanvullende schadevergoeding indien de door haar geleden schade dit bedrag overstijgt.
 5. Zowel Opdrachtgever als Dropship Academy kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Dropship Academy nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 

Artikel 6 – Meerwerk en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meerwerkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Dropship Academy is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten.
 2. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra (spoed)werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Dropship Academy gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

Artikel – 7 Abonnementen

 1. Het abonnement wordt aangegaan voor de duur van één maand of één kwartaal.
 2. Het abonnement wordt telkenmale stilzwijgend verlengd voor de duur waarvoor het abonnement de eerste periode is aangegaan. Ook indien het abonnement niet tijdig of niet conform de opzeggingsvoorwaarden is opgezegd wordt het abonnement stilzwijgend verlengd.
 3. Opzegging dient schriftelijk gedaan te worden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Als datum van opzegging heeft te gelden de datum welke door Dropship Academy is bevestigd.
 4. De opzegging dient per e-mail aan info@dropshipacademy.nl gestuurd te worden onder vermelding van de naam en contactgegevens van het Lid, alsmede de reden van opzegging. De opzegging dient uiterlijk 7 dagen vóór de incassodatum bevestigd te zijn door Dropship Academy. Het Lid is zelf verantwoordelijk voor het tijdig opzeggen.
 5. Indien opzegging plaatsvindt tijdens de eerste abonnementsperiode van een maand of een kwartaal, heeft Opdrachtgever geen aanspraak op restitutie van de reeds betaalde abonnementsvergoeding over de resterende periode.
 6. Dropship Academy kan het abonnement onmiddellijk en zonder enige schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, te zijn verschuldigd aan Opdrachtgever, ontbinden ingeval:
 1. Opdrachtgever in surseance van betaling of in staat van faillissement verkeerd;
 2. Opdrachtgever naar het uitsluitende oordeel van Dropship Academy ernstig tekortschiet in de nakoming van verplichtingen op grond van deze overeenkomst en in verzuim verkeert;
 3. Opdrachtgever de server en/of programmatuur gebruikt in strijd met de geldende wet en regelgeving of anderszins naar het oordeel van Dropship Academy als ongewenst wordt aangemerkt.
 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd om het abonnement te bevriezen of tijdelijk te deactiveren.
 2. Het abonnement geeft toegang tot de beschikbare content, de besloten Facebook Group en groepscoaching.
 3. Nadat het abonnement is geëindigd, is Opdrachtgever verplicht eventuele stukken en gegevens te retourneren aan Dropship Academy.
 4. Elk Lid dient uitdrukkelijk de gedragsregels te volgen.

Artikel 8 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn voor Particulieren in beginsel inclusief btw. Voor bedrijven zijn alle prijzen exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingheffingen. Indien Dropship Academy op locatie van Opdrachtgever de opdracht (deels) uitvoert, kunnen hiervoor bijkomende kosten (reis- en verblijfkosten en parkeergelden) gerekend kunnen worden. Ook kosten ten behoeve van de aanschaf van specifieke programmatuur komen voor rekening van Opdrachtgever, alsmede andere kosten die naar het uitsluitende oordeel van Dropship Academy voor rekening van Opdrachtgever dienen te komen. Een en ander wordt vooraf besproken met Opdrachtgever.
 2. Indien sprake is van spoed, of Dropship Academy op aanwijzingen van Opdrachtgever haar werkzaamheden met spoed moet uitvoeren, is Opdrachtgever gehouden om de bijkomende kosten van de spoed te vergoeden.
 3. Abonnementskosten worden per automatische incasso betaald en worden maandelijks of per kwartaal geïncasseerd.
 4. Indien Partijen een aanbetaling overeengekomen zijn dient deze aanbetaling door Opdrachtgever betaald te zijn alvorens Dropship Academy een aanvang zal maken met haar werkzaamheden.
 5. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 6. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Dropship Academy gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden.
 7. Opdrachtgever is gehouden om de diensten van Dropship Academy te voldoen zoals benoemd in de overeenkomst, en dient het overeengekomen bedrag binnen de uiterlijke betalingstermijn van 14 dagen vanaf de factuurdatum.
 8. Opdrachtgever dient de kosten ineens en bij vooruitbetaling, (per factuur) te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Dropship Academy. Behoudens zeer bijzondere omstandigheden kan Opdrachtgever enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Dropship Academy een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald. Abonnementen zijn expliciet uitgesloten van betaling in termijnen.

Artikel 9 – Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan zijn verplichting, is Opdrachtgever (indien Opdrachtgever in de uitoefening van beroep of bedrijf de opdracht heeft gedaan zonder nadere ingebrekestelling) in verzuim. Opdrachtgever, zijnde een consument, ontvangt een schriftelijke herinnering om binnen de daarin gestelde termijn het verschuldigde bedrag te voldoen. Door het ongebruikt verstrijken van deze termijn, raakt Consument in verzuim.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Dropship Academy zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente (zijnde tenminste 5% per jaar) vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Dropship Academy meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 10 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Dropship Academy zal zich inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. Bij de uitvoering van de diensten is Dropship Academy niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Dropship Academy, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.
 3. Dropship Academy is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 4. Dropship Academy kan indien daartoe opdracht is gegeven, een advies opleveren. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of hij de hierin genoemde adviezen opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 5. Dropship Academy behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Community of het abonnement. Dropship Academy zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de Community inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is. Uitbreidingen worden automatisch toegevoegd tenzij anders vermeld.
 6. Dropship Academy  spant zich in om (dagelijks) back- ups te maken van gegevens die gebruikt worden binnen de Community, maar garandeert de beschikbaarheid van deze gegevens niet.
 7. In geen geval is Dropship Academy verantwoordelijk of aansprakelijk voor geplaatste gegevens door een Lid. Ingeval sprake is van een inbreuk op een recht van een derde, welke door toedoen van een Lid is toegebracht, worden deze gegevens zo spoedig mogelijk verwijderd. Elke aanspraak en/of schade die door Dropship Academy is geleden, of verwacht wordt zal te lijden, wordt direct verhaald op het betreffende lid.
 8. Dropship Academy is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor gevolgen ontstaan uit afspraken en ontmoetingen buiten Dropship Academy om.

Artikel 11 – (Op)Levering

1.Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten of werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door Dropship Academy of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Dropship Academy recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn.

 1. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door Dropship Academy bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 2. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Dropship Academy gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.
 3. Dropship Academy spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan Dropship Academy.
 4. De aard van de werkzaamheden van Dropship Academy brengt met zich dat pas een aanvang kan worden gemaakt met de werkzaamheden zodra alle benodigde informatie door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever draagt zelf het risico en de eventuele (schade) wanneer hij/zij niet tijdig de benodigde informatie heeft verstrekt en vrijwaart Dropship Academy nadrukkelijk voor alle gevolgen en mogelijk hieruit voortvloeiende schade voor Opdrachtgever en Dropship Academy.

Artikel 12 – Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht.

Artikel 13 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging   

 1. Dropship Academy gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Dropship Academy de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@dropshipacademy.nl.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Dropship Academy verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Dropship Academy tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien Dropship Academy op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 14 – Opschorting

1.Dropship Academy heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, content,  databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij daar, indien zij was betaald wel toe verplicht zou zijn.

2.Dropship Academy is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Dropship Academy is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

 1. Dropship Academy is tevens gerechtigd haar leden de toegang tot de content te weigeren en/of diens account te blokkeren ingeval een lid niet voldaan heeft aan zijn betalingsverplichting of in strijd met een of meer andere (gedrags) regels van Dropship Academy heeft gehandeld.

Artikel 15 – Overmacht

 1. Dropship Academy is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Dropship Academy wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Dropship Academy, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan Dropship Academy zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit, hacking en DoS aanvallen), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van Dropship Academy buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.

Artikel 16 – Garantie

 1. Indien een Lid niet tevreden is over het door hem behaalde resultaat, kan het lid tot 5 werkdagen na afloop van de eerste abonnementsperiode van een maand, een klacht indienen. In deze klacht dient het Lid gemotiveerd en met overlegging van bewijs aantonen dat hij geen enkel resultaat heeft behaald. Onder geen enkel resultaat wordt verstaan: het Lid heeft geen enkele sale gedaan en hij heeft geen omzet (€ 0,- euro ) omzet behaald gedurende en 14 dagen na afloop van de eerste abonnementsperiode.
 2. Een eventuele teruggave van het abonnementsgeld wordt slechts terugbetaald indien het Lid uitdrukkelijk aan al de hiernavolgende voorwaarden heeft voldaan. Dropship Academy dient op eerste verzoek toegang te krijgen tot de door haar opgevraagde gegevens bij het lid. Indien het lid weigert toegang te geven, of niet binnen de uiterlijke termijn van 7 werkdagen toegang verschaft of de opgevraagde gegevens verstrekt, heeft het lid geen recht op teruggave van gelden.
 3. Indien Dropship Academy de toegang is verstrekt, dient aan de hiernavolgende eisen (volledig) te zijn voldaan:
 • Het Lid heeft de content uit de Academy volledig doorgelopen én uit bewijsstukken blijkt dat deze content door het lid op de juiste wijze is toegepast.
 • Het Lid is in de eerste 30 dagen bij tenminste twee groepcoachings aanwezig geweest.
 • Het Lid heeft minimaal 100 euro besteedt aan marketingactiviteiten.
 1. Indien de klacht onvoldoende gemotiveerd is, of er naar het uitsluitende oordeel van Dropship Academy geen redelijke grond voor de klacht bestaat, ontvangt het Lid geen geld terug. Is er naar het uitsluitende oordeel van Dropship Academy wel een gegronde klacht, ontvangt het Lid binnen 10 dagen het reeds betaalde geldbedrag terug. Dropship Academy t heeft te allen tijde het recht om deze garantie te wijzigen, beperken en te stoppen.
 2. In geen geval worden er door Dropship Academy resultaten beloofd, toegezegd of gegarandeerd. Elk lid is zelf verantwoordelijk voor de toepassing van de content en het eventueel te behalen resultaat.

Artikel 17 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien het verrichten van diensten en/of uitvoeren van opdrachten door Dropship Academy leidt tot aansprakelijkheid van Dropship Academy, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de specifieke opdracht in rekening gebrachte kosten.
 2. Dropship Academy is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Dropship Academy geleverde diensten.
 3. De hoogte van de schadevergoeding is verder beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Dropship Academy per gebeurtenis per jaar uitkeert.
 4. Dropship Academy is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
 5. Dropship Academy is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en/of de programmatuur, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website en/of programmatuur.
 6. Dropship Academy staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Dropship Academy verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 7. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. Dropship Academy sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade.
 8. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Dropship Academy vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Dropship Academy binnen een halfjaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

Artikel 18 – Geheimhouding

 1. Dropship Academy en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
 2. Indien Dropship Academy op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Dropship Academy zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Dropship Academy niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen Dropship Academy en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.
 4. Ingeval van schending van de geheimhoudingsplicht door Opdrachtgever, is Opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) verschuldigd.

Artikel 19 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Dropship Academy berusten uitsluitend bij Dropship Academy en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever.
 2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Dropship Academy rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Dropship Academy en een daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Dropship Academy opgeleverde zaken, dient Dropship Academy expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 3. Opdrachtgever geeft bij aanvang van deelname aan de Academy expliciet toestemming aan Dropship Academy om alle door hem opgestuurde (behaalde) resultaten te gebruiken en publiceren op Social Media en de website van Dropship Academy voor promotie- en/of reclamedoeleinden.
 4. Elke inbreuk die Opdrachtgever maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Dropship Academy, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 20.000,- euro (zegge: twintigduizend euro) en een boete van € 500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. Dit laat het recht van Dropship Academy onverlet om een aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de door haar geleden schade dit bedrag overstijgt.

Artikel 20 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Dropship Academy verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Dropship Academy van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Dropship Academy voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de opdracht c.q. overeenkomst gebruikt kunnen worden, alsmede met betrekking tot de inhoud van de door Dropship Academy opgestelde adviezen en rapportages.
 4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Dropship Academy verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 21 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Dropship Academy of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@dropshipacademy.nl met als onderwerp “klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Dropship Academy de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Dropship Academy zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 22 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Dropship Academy en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Dropship Academy kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Dropship Academy en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.